Terapia online

Rozmowa przez skype:
psycholog bartosz lamch

Uwagi techniczne:

1. Znajdz osobny pokój, by nikt Ci nie preszkadzał przez 50 min

2. zadbaj o ciszę, poinformój domowników

3. użyj kamery i słuchawek z mikrofonem (moga być od komórki) – ustaw się twarza do okna, źródła światła

4. jeśli to możliwe preferuj internet przez kabel LAN od wifi, poproś domowników o wstrzymanie transferu: Netflix, Youtube itp

5. zamknij programy które obciążają łącze i mogą rozpraszać (przeglądarka www, torrent, inne komunikatory itp.)

6. uruchom Skype na pełnym ekranie, i o uzgodnionej godzinie połącz się.

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

Terapia online

Rozmowa przez skype:
psycholog bartosz lamch

Uwagi techniczne:

1. Znajdz osobny pokój, by nikt Ci nie preszkadzał przez 50 min

2. zadbaj o ciszę, poinformój domowników

3. użyj kamery i słuchawek z mikrofonem (moga być od komórki) – ustaw się twarza do okna, źródła światła

4. jeśli to możliwe preferuj internet przez kabel LAN od wifi, poproś domowników o wstrzymanie transferu: Netflix, Youtube itp

5. zamknij programy które obciążają łącze i mogą rozpraszać (przeglądarka www, torrent, inne komunikatory itp.)

6. uruchom Skype na pełnym ekranie, i o uzgodnionej godzinie połącz się.

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

Jak w praktyce wygląda psychoterapia?

… po­le­ga na re­gu­lar­nych spo­tka­niach pacjenta z psy­cho­te­ra­peu­tą, raz w ty­go­dniu na se­sjach trwa­ją­cych 50 minut i od­by­wa­ją­cych się w sta­łych ter­mi­nach. W zależ­no­ści od celu terapii, ocze­ki­wań i po­trzeb pa­cjen­ta może trwać od kil­ku­nastu do kilkudziesięciu spotkań.

Psychoterapia opiera sie na rozmowie, w której wzajemna otwartość, szczerość, i zaufanie jest podstawą do zbudowania relacji. Gotowośc do zaufania terapeucie jest indywidualna cechą kazdego pacjenta, i wpływa na tempo pracy i zmian terapeutycznych.

Zachecam pacjentów do swobodnych wypowiedzi, proponuje tematy i zadaje pytania dotyczace mysli, emocji, czy zachowania pacjenta. W trakcie rozmowy pacjent może przeżywać w kontakcie z terapeutą rózne emocje, to cenne terapeutycznie gdy podzieli sie nimi/ opowie o tym terapeucie.

W odpowiednim momencie terapii mogę zaproponowac ćwiczenia projekcyjne (rysunek, napisanie listu, stworzenie bajki, opowiadania itp, zaprezentowanie rzeżby).

Na końcu każdego spotkania proponuje pacjentowi by podsumował je, czasem pozstawiając pacjenta z sygestią by w miedzyczasie nad czymś się zastanowił, rozważył, bądz coś spróbował zrobić lub powstrzymał się.

Nurt terapeutyczny oraz techniki, którymi pracuję

Pomoc terapeutyczna pozwala na głęb­sze zro­zu­mie­nie emo­cji oraz we­wnętrz­nych kon­flik­tów, co umoż­li­wia zmia­nę spoj­rze­nia na sie­bie i otwie­ra per­spek­ty­wy dla mą­drych ży­cio­wych de­cy­zji. Psy­cho­te­ra­peu­ta sku­pia się na życiu psy­chicz­nym pa­cjen­ta, dostosowując interwencje w zależności potrzeb od dyrektywności do jej braku, prze­strze­ga­jąc w pracy zasad neu­tral­no­ści i po­uf­no­ści, po­ma­gając pa­cjen­to­wi zro­zu­mieć jego świat we­wnętrz­ny.

Jestem zwolennikiem elastycznego dostosowywania modelu terapii, stosowanych technik do indywidualnych potrzeb, cech charakteru, etapu rozwoju, czy zasobów pacjenta, dlatego korzystam z elementów różnych nurtów teoretycznych pasujących w danym momencie najbardziej. W kontakcie z pacjentem najczęściej stosuję techniki terapii: systemowej, pozytywnej, skoncentrowanej na rozwiązaniu, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej. Moje doświadczenie życiowe i szeroka wiedza z róznych zakresów nauk stanowi pomoc i oparcie w ujęciu problemów klienta.

W psychoterapii wykorzystuję przykładowe metody i techniki

Podejście poznawczo-behawioralne (CBT):

 • abela myśli automatycznych
 • systematyczna desensytyzacja
 • technika implozywna
 • modelowanie
 • trening Jacobsona
 • trening autogenny Schultza

Podejście skoncentrowane na rozwiazaniu (TSR):

 • skupienie na zasobach pacjenta
 • skalowanie celu terapii
 • analiza drobnych zmian

Systemowym (Ericksonowskim)

 • praca z genogramem
 • analiza mitów rodzinnych
 • poszukiwanie funkcji problemu,
 • przeformuowanie problemu
 • spożytkowanie
 • praca z rysunkiem, metaforą, symbolem
 • techniki narracyjne
 • praca z bajką

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna (TPP)

 • skupienie na zasobach psychicznych pacjenta
 • analiza konfliktów intrapsychicznych
 • model równowagi
 • potencjalności pierwotne i wtórne

Swoją pomoc psychologiczną kieruję do osób

 • trafiających na przeszkody i dyskomfort w skutecznym funkcjonowaniu
 • w trudnej sytuacji życiowej, związanej np.: z separacją, rozwodem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego
 • odczuwających brak poczucia sensu życia
 • odczuwających problemy emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, dolegliwości psychosomatyczne
 • obciążonych oddziaływaniem stresu
 • rodziców mających tzw. problemy z dziećmi (terapia rodzinna)
 • zainteresowanych swoim rozwojem osobistym
 • mających objawy lękowe i napady paniki
 • zaniepokojonych swoimi zachowaniami żywieniowymi (bulimia, anoreksja)
 • pragnących komunikować się jasno i skutecznie, oraz nabyć umiejętność obrony własnych praw

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00.
 
Terminy terapii
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
 

tel. +509 171 875

Gdybym nie mógł odebrać połączenia postaram się oddzwonić w ciągu 1-2 godzin.

 

Zapytania e-mailowe proszę kierować pod adres kontakt@bartoszlamch.pl

Adres gabinetu:

ul. Jesionowa 54/2 (domofon: przycisk 2 i dzwonek)
50-504 Wrocław / Krzyki

Parking – dostępny po kontakcie z terapeutą

Jeśli nie znalezłeś odpowiadającego terminu rekomenduję kontakt z panią Agnieszką Tomaszewską, psychoterapeutką pracującą pod tym samym adresem we Wrocławiu.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.