WYKONAJ TEST
Ocena poziomu lęku i depresji:

Inwentarz lęku Burnsa

Test depresji Becka

Już sam fakt, że trafiłeś/aś na tę stronę i poszukujesz pomocy,
jest zdrową oznaką troski i dbania o siebie!

Umów się na spotkanie już dzisiaj, jeśli:

 • Czujesz, że nie radzisz sobie z problemami
 • Odczuwasz dyskomfort psychiczny i złe samopoczucie
 • Czujesz, że dzieje się z tobą coś niepokojącego
 • Dojrzewasz do zmiany, chcesz poczuć się lepiej
 • Chcesz rozwinąć swoje możliwości i wiesz, że jesteś tego warty/a
 • Potrzebujesz w pełni wykorzystać swój potencjał, pragniesz cieszyć się życiem
 • Chcesz porozmawiać i być słuchanym

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

Jak w praktyce wygląda psychoterapia?

Pomoc psychologiczna 

... umoż­li­wia głęb­sze zro­zu­mie­nie emo­cji oraz we­wnętrz­nych kon­flik­tów, co umoż­li­wia zmia­nę spoj­rze­nia na sie­bie i otwie­ra per­spek­ty­wy dla mą­drych ży­cio­wych de­cy­zji. Psy­cho­te­ra­peu­ta sku­pia się na życiu psy­chicz­nym pa­cjen­ta, dzia­ła­jąc w spo­sób nie­dy­rek­tyw­ny, prze­strze­ga­jąc w pracy zasad neu­tral­no­ści i po­uf­no­ści, po­ma­gając pa­cjen­to­wi zro­zu­mieć jego świat we­wnętrz­ny.


W swojej pracy 

... jestem zwolennikiem elastycznego dostosowywania modelu terapii do indywidualnych potrzeb i cech charakteru klienta, dlatego korzystam z elementów różnych nurtów teoretycznych które w danym przypadku przysłużą się najlepiej. W kontakcie z klientem najczęściej stosuję techniki terapii: systemowej, pozytywnej, skoncentrowanej na rozwiązaniu i poznawczo-behawioralnej. Moje doświadczenie życiowe i szeroka wiedza z róznych zakresów nauk stanowi pomoc i oparcie w ujęciu problemów klienta.


Psy­cho­te­ra­pia in­dy­wi­du­al­na 

... po­le­ga na re­gu­lar­nych spo­tka­niach klienta z psy­cho­te­ra­peu­tą raz w ty­go­dniu na se­sjach trwa­ją­cych 50 minut i od­by­wa­ją­cych się w sta­łych ter­mi­nach. W zależ­no­ści od ro­dza­ju ocze­ki­wań i po­trzeb pa­cjen­ta i może ona trwać od kil­ku­ do kilku kilkudziesięciu spotkań.


W psychoterapii wykorzystuję metody i techniki sprawdzone w:

 

Podejściu poznawczo-behawioralnym CBT:

 • tabela myśli automatycznych
 • systematyczna desensytyzacja
 • technika implozywna
 • modelowanie
 • trening Jacobsona
 • trening autogenny Schultza

 

Systemowym (Ericksonowskim)

 • praca z genogramem
 • analiza mitów rodzinnych
 • poszukiwanie funkcji problemu,
 • przeformuowanie problemu
 • spożytkowanie
 • praca z rysunkiem, metaforą, symbolem
 • techniki narracyjne
 • praca z bajką

 

 


Swoją pomoc psychologiczną kieruję do osób:

 • trafiających na przeszkody i dyskomfort w skutecznym funkcjonowaniu
 • w trudnej sytuacji życiowej, związanej np.: z separacją, rozwodem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego
 • odczuwających brak poczucia sensu życia
 • odczuwających problemy emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, dolegliwości psychosomatyczne
 • obciążonych oddziaływaniem stresu
 • rodziców mających tzw. problemy z dziećmi (terapia rodzinna)
 • zainteresowanych swoim rozwojem osobistym
 • mających objawy lękowe i napady paniki
 • zaniepokojonych swoimi zachowaniami żywieniowymi (bulimia, anoreksja)
 • pragnących komunikować się jasno i skutecznie, oraz nabyć umiejętność obrony własnych praw